Kontaktirajte nas: 023 21 21 98 | odvodnja@odvodnja.hr

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Na temelju odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 85/15), sve informacije koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti, moraju biti dostupne svim fizičkim i pravnim osobama koje zahtijevaju pristup informacijama.

 

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

 

Ograničenja prava na pristup informacijama:

Tijela javne vlasti ograničit će pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koje vode nadležna tijela u predistražnim i istražnim radnjama za vrijeme trajanja tih postupaka.

 

Tijela javne vlasti mogu ogrančiti pristup informaciji i u slučaju:

- ako je informacija poslovna ili profesionalna tajna, sukladno zakonu;

- ako je informacija zaštičena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka;

- ako je informacija u postupku izrade unutar tijela javne vlasti, a njeno bi objavljivanje prije dovršetka izrade cjelovite i konačne informacije moglo ozbiljno narušiti proces donošenja odluke;

- ako je pristup informaciji ograničen sukladno međunarodnim ugovorima, kao i u ostalim slučajevima utvrđenim zakonom;

 

Ako postoje osnove sumnje da bi njezino objavljivanje:

- onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne,

- onemogućilo rad tijela koja obavljaju upravni nadzor, inspekcijski nadzor, odnosno nadzor zakonitosti,

- povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slulaju izričitoga pisanog pristanka autora ili vlasnika.

 

Zahtjev za pristup informacijama može se podnijeti na sljedeće načine:

Tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji i u slučaju:

- poštom na adresu Hrvatskog sabora 2D, 23 000 Zadar;

- osobno u pisarnici Odvodnje d.o.o. Zadar, Hrvatskog sabora 2D, 23 000 Zadar;

- e-mailom na adresu: hrvoje.fabijan@odvodnja.hr, odvodnja@odvodnja.hr;

- faxom na broj: 023/211 426.

 

Preuzimanje dokumenata:

Odluka

o službeniku za informiranje

Zahtjev

za pristup informacijama

Zahtjev

za ponovnu uporabu informacija

Službenik za informiranje:

Hrvoje Fabijan

Hrvatskog sabora 2D

23000 Zadar

Telefon: (023) 627 376

Telefax: (023) 211 426

E-mail: hrvoje.fabijan@odvodnja.hr

Uredovno vrijeme za rad sa strankama određuje se od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati.

Pravo na pristup informacijama uređuju:

Opći propisi

Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13,85/15),

Zakon o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12),

Zakon o tajnosti podataka (Narodne novine, broj 79/07, 86/12),

Zakon o zaštiti tajnosti podataka (Narodne novine, broj 108/96, 79/07),

Zakon o medijima (Narodne novine, broj 59/04, 84/11, 81/13),

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine, broj 105/97, 64/00,65/09, 144/12),

Zakon o sustavu dršavne uprave u odnosima uprave i građana (Narodne novine, broj 150/11, 12/13),

Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 83/14),

Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (Narodne novine, broj 83/14),

Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine, broj 12/14),

Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu (Narodne novine, broj 19/10).

Propisi EU

Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (SL L 345, 17. 11. 2003.),

Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31. 5. 2001.),

Direktiva 2013/37/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o izmjeni Direktive 2003/98/EZ o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (SL L 175, 27. 6. 2013.).

Interni akti

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija