AGLOMERACIJA ZADAR-PETRČANE

1. Građevinska dozvola

...
1
Građevinska dozvola

 

2. Projekt - Glavni projekt Dogradnja Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda „Centar“ - Zadar
(br. proj. I-1755/17, Hidroing d.o.o., Osijek, rujan 2017)

...
2.1 Mapa 1
Građevinski projekt
Broj projekta: I-1755/17
Izradio: HIDROING d.o.o.
...
2.2 Mapa 2
Strojarski projekt uređaja
Broj projekta: 512/17/HE
Izradio: HIDROENERGA d.o.o.
...
2.3 Mapa 3
Elektrotehnički projekt-projekt elektroinstalacija i automatike
Broj projekta: TDE 18023-GP
Izradio: ELMAP PROJEKT d.o.o.

 

...
2.4 Mapa 1
Arhitektonski projekt
Broj projekta: 105/17
Izradio: TRINAS PROJEKT d.o.o.
...
2.5 Mapa 2
Građevinski projekt-projekt konstrukcije
Broj projekta: 105/17
Izradio: TRINAS PROJEKT d.o.o.
...
2.6 Mapa 3
Elaborat protupožarne zaštite
Broj projekta: 66647-17-EZOP
Izradio: ALFA-ATEST d.o.o.

 

...
2.7 Mapa 1
Geodetski projekt
Broj projekta: 125/18
Izradio: Aces d.o.o. Zadar
...
 
Vizualno-akustička barijera aeracijskog bazena
Broj projekta: 1562-16
Izradio: SAING d.o.o.

 

3. Projekt – Glavni projekt UPOV „Centar“ Zadar-Sustav za fotokatalitičko pročišćavanje zraka
(br. proj. 169/2016, Hidroprojekt-ing d.o.o., Zagreb, travanj 2016)

...
3.1 Mapa 1
Strojarski projekt
Broj projekta: 169/2016
Izradio: Hidroprojekt-ing d.o.o.
...
3.2 Mapa 2
Građevinski projekt
Broj projekta: 169/2016
Izradio: Hidroprojekt-ing d.o.o.
...
3.3 Mapa 3
Elektrotehnički projekt
Broj projekta: TDE 16035-GP
Izradio: ELMAP PROJEKT d.o.o.

 

4. Nacrti (pjeskolov mastolov, primarna taložnica, bioaeracijski spremnik

...
Nacrt
Nacrti mosta pjeskolov mastolov
i primarne taložnice
...
Nacrt
6.5.1. Bioaeracijski spremnik_TLOCRT_v01
 
...
Nacrt
6.5.2. Bioaeracijski spremnik_PRESJEK A-A_v01
 

 

...
Nacrt
6.5.3. Bioaeracijski spremnik_PRESJEK B-B_v01