PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

GRAĐEVINSKE DOZVOLE VODOVOD

GD Bili brig

GD Crvene kuce

GD CS Maestral

GD CS Park

GD Kozino-Petrcane

GD Kožino-Primorje

GD Krizanje M.Krleze i Put Petrica

GD MO Belafuza

GD MO Bokanjac

GD MO Diklo

GD Petrcane sekundarna 1a faza

GD Petrcane sekundarna 2a faza

GD Put Bokanjca -1.faza

GD Put Bokanjca- 2.faza

GD Put Bokanjca-3. faza

GD Stanovi

GD Visnjik

Rjesenje o produzenju GD_Put Bokanjca 3. faza

CJELINA GRAD ZADAR

MJEŠOVITA KANALIZACIJSKA MREŽA NA PODRUČJU ZAPADNOG DIJELA STAMBENOG NASELJA STANOVI U GRADU ZADRU

Projekt

Lokacijska dozvola

Građevinska dozvola

Građevinska dozvola - produženje

MJEŠOVITA KANALIZACIJSKA MREŽA NA PODRUČJU STAMBENOG NASELJA BILI BRIG U GRADU ZADRU

Projekt

Lokacijska dozvola

Građevinska dozvola

Građevinska dozvola - produženje

GRAVITACIJSKI KOLEKTORI ODVODNJE OTPADNIH VODA KOJI GRAVITIRAJU NA JAVNI SUSTAV ODVODNJE

U ULICI JAKOVA ŠUBIĆA OD CEZANA

Projekt 1 faza

Projekt 2 faza

Lokacijska dozvola

Građevinska dozvola 1 faza

Građevinska dozvola 2 faza

Građevinska dozvola - produženje 1 faza

Građevinska dozvola - produženje 2 faza

CRPNA POSTAJA PARK S PRIPADAJUĆIM KOLEKTORIMA I TLAČNIM CJEVOVODOM - 3 FAZE IZGRADNJE

Projekt - sve 3 faze

Izvedbeni projekt dijela 3 faze

Lokacijska dozvola

Građevinska dozvola

OBORINSKA I FEKALNA KANALIZACIJSKA MREŽA MO BELAFUŽA - 2 FAZE IZGRADNJE

Projekt

Građevinska dozvola

KANALIZACIJSKA MREŽA NA DIJELU PODRUČJA MO CRVENE KUĆE U GRADU ZADRU

Projekt

Lokacijska dozvola

Građevinska dozvola

Građevinska dozvola - produženje

CRPNA POSTAJA DRAŽNICE U DIKLU S PRIPADAJUĆIM TLAČNIM CJEVOVODOM I GRAVITACIJSKIM KOLEKTORIMA

Projekt

Lokacijska dozvola

Građevinska dozvola

Građevinska dozvola - produženje

CRPNE POSTAJE DIKLO I DIKLO 1 U DIKLU S PRIPADAJUĆIM TLAČNIM CJEVOVODOM I GRAVITACIJSKIM KOLEKTORIMA

Projekt

Lokacijska dozvola

Građevinska dozvola

Građevinska dozvola - produženje

SEKUNDARNA KANALIZACIJSKA MREŽA FEKALNIH OTPADNIH VODA NASELJE PETRČANE U GRADU ZADRU

Projekt faza 1A

Projekt faza 2A

Lokacijska dozvola

Građevinska dozvola faza 1A

Građevinska dozvola faza 2A

CRPNE POSTAJE FEKALNIH OTPADNIH VODA KULINA I KOŽINO GORNJE S PRIPADAJUČIM CJEVOVODIMA

Projekt

Lokacijska dozvola

Građevinska dozvola

REKONSTRUKCIJA GRAVITACIJSKOG KOLEKTORA ODVODNJE OTPADNIH VODA U

ULICI GRADIŠĆANSKIH HRVATA I ULICI PUT GAZIĆA U GRADU ZADRU

Projekt

Lokacijska dozvola

Građevinska dozvola

Građevinska dozvola - produženje

SEKUNDARNA MREŽA ODVODNJE FEKALNIH OTPADNIH VODA NASELJA KOŽINO U PRIMORJU

Projekt

Lokacijska dozvola

Građevinska dozvola

TLAČNO-GRAVITACIJSKI CJEVOVOD FEKALNIH OTPADNIH VODA U ULICI PUT NINA I BENKA BENKOVIĆA I CRPNA STANICA PETRIĆI

Projekt

Lokacijska dozvola

Građevinska dozvola

IZGRADNJA KOLEKTORA U PUT MURVICE

Projekt

Lokacijska dozvola

Građevinska dozvola

Građevinska dozvola - produženje

ODVODNJA OTPADNIH VODA NASELJA KOŽINO I PETRČANE U GRADU ZADRU

Projekt cjevovodi

Projekt crpne stanice

Projekt elektroinstalacije

Lokacijska dozvola

Građevinska dozvola

CRPNA POSTAJA PARK S PRIPADAJUĆIM GRAVITACIJSKIM KOLEKTORIMA I TLAČNIM CJEVOVODOM - 2. FAZA IZGRADNJE

Projekt

Lokacijska dozvola

Građevinska dozvola

CRPNA POSTAJA MAESTRAL S PRIPADAJUĆIM GRAVITACIJSKIM KOLEKTORIMA I TLAČNIM

CJEVOVODOM U GRADU ZADRU - 2. FAZA IZGRADNJE

Projekt

Lokacijska dozvola

Građevinska dozvola

REKONSTRUKCIJA CJEVOVODA ODVODNJE U ULICI PUT PETRIĆA I ULICI MIROSLAVA KRLEŽE U ZADRU

Projekt

Lokacijska dozvola

Građevinska dozvola

IZGRADNJA GRAVITACIJSKOG CJEVOVODA OD PO2 DO CRPNE POSTAJE DIKLO BRIG

I TLAČNOG CJEVOVODA OD CRPNE POSTAJE "DIKLO BRIG" DO PO3

Projekt

Lokacijska dozvola

Građevinska dozvola

IZGRADNJA GRAVITACIJSKOG CJEVOVODA UNUTAR KRIŽANJA ŽMIRIĆI

Projekt

Lokacijska dozvola

Građevinska dozvola

IZGRADNJA TLAČNOG CJEVOVODA OD CRPNE POSTAJE UPOV-A BORIK DO KRIŽANJA ŽMIRIĆI

TE OPREMANJE I AUTOMATIKA CRPNE POSTAJE UPOV BORIK

Projekt

Lokacijska dozvola

Građevinska dozvola

IZGRADNJA GRAVITACIJSKOG CJEVOVODA DO CRPNIH POSTAJA KOLOVARE 1 I KOLOVARE 2 I TLAČNIH CJEVOVODA

Projekt

Lokacijska dozvola

Građevinska dozvola

IZGRADNJA GRAVITACIJSKOG CJEVOVODA SPOJ ULICE BRAĆE MIROSLAVA I JANKA PERICE NA CRPNU POSTAJU GAŽENICU

Projekt

Lokacijska dozvola

Građevinska dozvola

CJELINA ČETVRT BOKANJAC

ZAŠTITA VODOCRPILIŠTA BOKANJAC: GRAVITACIJSKI KOLEKTORI ODVODNJE OTPADNIH VODA I CP BOKANJAC

S PRIPADAJUĆIM TLAČNIM CJEVOVODOM U GRADU ZADRU. (TRI FAZE IZGRADNJE)

Projekt Bokanjac

Elektroprojekti

Projekt Nogostupi

Lokacijska dozvola

Građevinska dozvola Bokanjac

Građevinska dozvola Nogostupi

Građevinska dozvola - Vodovod

CJELINA DOGRADNJA UPOV CENTAR

Građevinska dozvola

2.1 Mapa 1

Građevinski projekt

Broj projekta: I-1755/17

Izradio: HIDROING d.o.o.

2.2 Mapa 2

Strojarski projekt uređaja

Broj projekta: 512/17/HE

Izradio: HIDROENERGA d.o.o.

2.3 Mapa 3

Elektrotehnički projekt-projekt elektroinstalacija i automatike

Broj projekta: TDE 18023-GP

Izradio: ELMAP PROJEKT d.o.o.

2.4 Mapa 1

>Arhitektonski projekt

Broj projekta: 105/17

Izradio: TRINAS PROJEKT d.o.o.

2.5 Mapa 2

Građevinski projekt-projekt konstrukcije

Broj projekta: 105/17

Izradio: TRINAS PROJEKT d.o.o.

2.6 Mapa 3

Elaborat protupožarne zaštite

Broj projekta: 66647-17-EZOP

Izradio: ALFA-ATEST d.o.o.

2.7 Mapa 1

Geodetski projekt

Broj projekta: 125/18

Izradio: Aces d.o.o. Zadar

Vizualno-akustička barijera

aeracijskog bazena

Broj projekta: 1562-16

Izradio: SAING d.o.o.

3.1 Mapa 1

Strojarski projekt

>Broj projekta: 169/2016

Izradio: Hidroprojekt-ing d.o.o.

3.2 Mapa 2

Građevinski projekt

Broj projekta: 169/2016

Izradio: Hidroprojekt-ing d.o.o.

3.3 Mapa 3

Elektrotehnički projekt

Broj projekta: TDE 16035-GP

Izradio: ELMAP PROJEKT d.o.o.

Nacrt

Nacrti mosta pjeskolov mastolov

i primarne taložnice

Nacrt

6.5.1. Bioaeracijski spremnik

TLOCRT_v01

Nacrt

6.5.2. Bioaeracijski spremnik

PRESJEK A-A_v01

CJELINA LINIJSKE GRAĐEVINE SLIVA PUT BOKANJCA I AGLOMERACIJA PETRČANE

ZAŠTITA VODOCRPILIŠTA BOKANJAC: GRAVITACIJSKI KOLEKTORI ODVODNJE OTPADNIH VODA KOJI GRAVITIRAJU

NA JAVNI SUSTAV ODVODNJE U ULICI PUT BOKANJCA U GRADU ZADRU

Projekt 1 faza

Projekt 2 faza

Projekt 3 faza

Lokacijska dozvola

Građevinska dozvola 1 faza

Građevinska dozvola 2 faza

Građevinska dozvola 3 faza

Građevinska dozvola - produženje 1 faza

Građevinska dozvola - produženje 2 faza

Građevinska dozvola - produženje 3 faza

AGLOMERACIJA PETRČANE I SLIVA PUTA BOKANJCA U GRADU ZADRU

Projekt

Građevinska dozvola