AGLOMERACIJA ZADAR-PETRČANE


Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zadar-Petrčane


Ciljevi projekta

Projektom se želi postići razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja mora i voda te povećanje priključenosti stanovništva na sustave javne odvodnje i pročišćavanja. Također, smanjenjima operativnog troška pročišćivača, dovoza septika cisternama, korištenja vode iz javne vodoopskrbe za 40 mil. litara i emitiranja CO2 uslijed stavljanja više od 5000 postojećih septičkih jama van upotrebe, ostvarit će se i pozitivni utjecaji na okoliš.

Očekivani rezultati

Projektom će se: o podići stupanj izgrađenosti sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u gradu Zadru, o objediniti pročišćavanje otpadnih voda na uređaju za pročišćavanje (UPOV) Centar, o izvršiti manje nadogradnje UPOV-a Centar, o izvršiti nužne rekonstrukcije sustava vodoopskrbe.

Razdoblje provedbe projekta

lipanj 2019. – prosinac 2023.

Kontakt osoba za više informacija

Grgo Peronja, mag.ing.aedif.

Tel: +385 (0)23 212 198

E-mail: odvodnja@odvodnja.hr


14.lipnja 2019 godine potpisan je Ugovor o sufinanciranju iz fondova Europske unije za projekt:
'Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zadar-Petrčane'
K.K.06.4.2.40.0001Studija izvodljivosti
'Projekt izgradnje integralnog sustava odvodnje aglomeracija Zadar i Petrčane'


Sažetak projekta

Projekt obuhvaća ulaganja u sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Zadar-Petrčane u svrhu ispunjavanja uvjeta Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda - 91/271/EEZ na području Grada Zadra (naselja Zadar, Kožino, Petrčane i Crno) s ciljem povećanja priključenosti stanovništva na sustav javne odvodnje. Projekt se sastoji od izgradnje, sanacije te rekonstrukcije sustava odvodnje, usporedne rekonstrukcije sustava vodoopskrbe te tehnološkim zahvatima na postojećem UPOV-u Centar (II. stupanj, 100.000 ES). Ukupni troškovi Projekta iznose 567.052.215,00 mil HRK, a od ukupno prihvatljivih troškova ulaganja od 453.641.772,00 HRK oko 69,14% odnosno 313.659.754,75 HRK financirat će se putem bespovratnih sredstava EU. Preostalih oko 30,86% u visini od 139.982.017,25 HRK sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Očekivani rezultati

Projektom će se: o podići stupanj izgrađenosti sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u gradu Zadru, o objediniti pročišćavanje otpadnih voda na uređaju za pročišćavanje (UPOV) Centar, o izvršiti manje nadogradnje UPOV-a Centar, o izvršiti nužne rekonstrukcije sustava vodoopskrbe.

Opis projekta

Lokacija projekta:

Lokacija projekta je Hrvatska, Zadarska županija, odnosno područje Grada Zadra (naselja Zadar, Kožino, Petrčane i Crno).

Postojeće stanje - odvodnja:

Preliminarna aglomeracija Zadar (naselja Zadar i Crno - 72.008 st. po DZS 2011.g.) ima djelomično osiguranu uslugu javne odvodnje u gradu Zadru (sustav duljine oko 185 km) sa stopom pokrivenosti/priključenosti od oko 72% stanovništva. Broj priključenih kućanstava iznosi 19.150 (procjena 53.292 st.), dok je broj priključaka značajno manji – ukupno 6.042 (12/2018), uslijed stambenih zgrada s jednim priključkom. Preliminarna aglomeracija Petrčane (naselja Petrčane i Kožino – 1.416 st. po DZS 2011.g.) nema izgrađen sustav odvodnje. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda korisnika bez pristupa javnoj odvodnji vrši se putem prikupljanja septičkih otpadnih voda. Ovu uslugu najvećim dijelom također vrši Korisnik (procjena Korisnika je da opslužuje 82% korisnika, ostatak od 18% opslužuju koncesionari) te se sav sadržaj transportira na postojeći UPOV Centar. Septičke jame su najvećim dijelom izvedene kao polupropusne, te se bilježi određeno ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda u okolno tlo ili priobalno more. Gledano na razini planirane aglomeracije Zadar-Petrčane bilježi se priključenost na sustav odvodnje od 70% stanovništva. Mjereno po cjelokupnom opterećenju aglomeracije te svim kategorijama korisnika, sustavom javne odvodnje transportira se 78% opterećenja. Na području Projekta postoje 4 UPOV-a – 2 javna (u gradu Zadru) te 2 privatna – hoteli Pinija (cca. 3.000 ES II. st.) i Falkensteiner u Petrčanama (cca 6.000 ES, UPOV III. st.). Javni UPOV Borik (podsustav Borik u Zadru) je I. stupnja, kapaciteta 15.500 ES. Javni UPOV Centar (podsustav Centar u Zadru) je II. stupnja, kapaciteta 100.000 ES.

Postojeće stanje - vodoopskrba:

Uslugu vodoopskrbe na području obuhvata pruža zasebni JIVU - tvrtka Vodovod d.o.o. Zadar. Stupanj priključenosti projektnog područja iznosi 100%.

Potrebno je riješiti slijedeća pitanja- odvodnja:

Projektom je potrebno riješiti povećanje stupnja priključenosti. Proširenjem sustava javne odvodnje planira se objedinjavanje preliminarnih aglomeracija u jedinstvenu aglomeraciju Zadar-Petrčane (obuhvaćena naselja Zadar, Crno, Petrčane i Kožino). Na području naselja Zadar predviđena je izgradnja 65.995 m grav. kolektora, 4.690 m tl. cjevovoda te izvedba 9 novih CS. Ove mjere, osim proširenja mreže, obuhvaćaju i izvedbu spojnog cjevovoda UPOV Borik – UPOV Centar čime će se omogućiti pročišćavanje otpadnih voda na UPOV-u Centar koji je u sukladnosti s odredbama Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda - (91/271/EEZ). Također, predviđena je sanacija 1.500 m kolektora za koje je identificirana intruzija mora, rekonstrukcija 1.286 m grav.kolektora te 865 m tl. cjevovoda zbog nedostatnosti profila te nadogradnja postojeće CS Borik s automatikom.

Na području naselja Petrčane i Kožino predviđena je izgradnja 25.325 m grav. kolektora, 6.627 m tl. cjevovoda te 8 CS, čime će se postići cjelovita pokrivenost naselja te izvesti spojni cjevovod Petrčane – Zadar, kojim će se omogućiti pročišćavanje otpadnih voda na UPOV-u Centar. Provedbom ovih mjera planira se i povezivanje postojećeg hotela Pinija na javni sustav odvodnje i pročišćavanja, dok hotelski kompleks Falkensteiner s postojećim sustavom odvodnje i pročišćavanja ostaje izvan obuhvata aglomeracije (isti zadovoljava odredbe Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda - (91/271/EEZ)).

Provedbom Projekta, na razini jedinstvene aglomeracije Zadar-Petrčane planira se povećanje priključenosti sa sadašnjih 70% na 90% stanovništva, odnosno dodatnih 5.570 priključaka ili oko 14.000 st. spojenih na sustav odvodnje. Preostalih 10% odnosi se na dio aglomeracije koji će i nakon provedbe Projekta ostati nepokriven sustavom javne odvodnje (naselje Crno, manji broj četvrti u Zadru) te dio korisnika koji se neće spojiti na sustav javne odvodnje – ovi korisnici će se zadržati na sustavu septičkih jama. Mjereno po cjelokupnom opterećenju aglomeracije, sustavom javne odvodnje planira se transportirati 94% opterećenja.

UPOV Centar je izgrađen prije 10 godina te ima nekoliko nedostataka u smislu tehnološke opremljenosti, te je stoga predviđena nadogradnja pojedinih tehnoloških cjelina. Dodatno, predviđena je nabava i novih vozila za održavanje sustava odvodnje.

Potrebno je riješiti slijedeća pitanja - vodoopskrba:

Obzirom da je projektno područje urbanizirano te ima strukturu uskih prometnica, prilikom izgradnje sustava odvodnje bit će potrebno izvršiti i nužne rekonstrukcije postojećeg sustava vodoopskrbe koji se nalazi na planiranim trasama sustava odvodnje. Na razini jedinstvene aglomeracije Zadar-Petrčane, Projektom je predviđena rekonstrukcija 40.485 m' vodoopskrbnih cjevovoda te 2.723 kućnih priključaka.

Sumarno, Projekt predviđa sljedeća ulaganja unutar jedinstvene aglomeracije Zadar-Petrčane:

• Sanacije postojećeg sustava odvodnje – 1.500 m'

• Rekonstrukcije postojećeg sustava odvodnje – 2.151 m'

• Proširenje sustava odvodnje – 91.320 m' grav. kolektora, 11.317 m' tl. cjevovoda te 5.570 priprema za kućne priključke

• 17 novih crpnih postaja

• Nadogradnja 1 postojeće CS s automatikom

• Rekonstrukcija postojećeg sustava vodoopskrbe – 40.485 m' cjevovoda te 2.723 priključaka

• Dogradnja UPOV-a Centar: izgradnja egalizacijskih bazena sa novim stanicama za prijem septika te nadstrešnicama, natkrivanje pjeskolova-mastolova te primarnih taložnika, fotoionizacijski moduli za pročišćavanje zraka, recirkulacija tehnološke vode, zamjena aeracije, bukobrani te sanacija ulazne građevine.

• Nabava opreme: 2 kombinirana vozila za čišćenje i uklanjanje nečistoća, 5 vozila za čišćenje i uklanjanje sadržaja septičkih jama, 1 autopodizač sa dizalicom.

• Usluge upravljanja projektom, stručnog nadzora te mjere promidžbe.

• Troškovi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa te pristojbe/doprinosi za ishođenje akata gradnje te početka gradnje

 

Ciljne skupine: stanovnici aglomeracije Zadar-Petrčane koji će provedbom Projekta imati poboljšanu uslugu odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.